Proč registrovat ochrannou známku

Existuje řada dobrých důvodů proč mít svou obchodní značku registrovanou jako ochrannou známku. Hlavní výhody registrace ochranných známek shrnuje tento příspěvek.

1. Exkluzivita

Registrací si vyhrazujete ochrannou známku výlučně pro sebe. Registrovaná ochranná známka Vás opravňuje zasáhnout proti padělkům i imitacím Vaší značky, proti komukoliv, kdo by označoval své konkurenční produkty shodnou nebo zaměnitelně podobnou značku.

2. Zajištění priority

Pokud si své logo, produktovou nebo korporátní značku včas nezaregistrujete, vystavujete se riziku, že si totožnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku před Vámi zaregistruje někdo jiný. To může Vašemu podnikání způsobit nepříjemné komplikace, například znemožnit rozšíření Vaší značky na nové produkty či expanzi na nové trhy za hranicemi. V nejhorším případě můžete být dokonce nuceni svou značku zcela opustit a vynaložit nemalé náklady na rebranding.

3. Prevence vzniku sporů

Registrace ochranné známky pomáhá předcházet vzniku sporů. Registrované ochranné známky jsou dohledatelné v rejstříku ochranných známek, který je online přístupný a kdokoli si v něm může provést rešerši a informovat se o Vaší registrované ochranné známce. Obdobnou informační a výstražnou funkci plní symbol registrace ®, který můžete připojovat ke své registrované ochranné známce. Pokud konkurenti uvidí, že máte svou značku registrovanou, a nebudou si přát vznik konfliktu, Vaší značce se vyhnou.

4. Prevence eskalace sporů

Pokud se ale Vaše značka již stane předmětem padělání, imitace nebo jiného zneužití a Vy se musíte bránit, pak pokud můžete v předžalobní výzvě odkázat na svou registrovanou ochrannou známku, významně se zvyšuje pravděpodobnost, že adresát výzvu dobrovolně vyslyší. Tedy že se spor vyřeší k Vaší spokojenosti, aniž by bylo nutné podnikat nákladné formální právní kroky, jako je podání žaloby k soudu.

5. Budování značky

Proces získávání důvěry zákazníků a budování obchodní značky je často postupný a nákladný. Registrace ochranné známky posiluje jistotu, že si značku dlouhodobě udržíte a že náklady na její budování nepřijdou vniveč.

Z uvedených důvodů se o to, zda máte svou korporátní značku a produktové značky zaregistrovány jako ochranné známky, zajímají i potenciální investoři. Registrace ochranných známek posiluje právní jistotu a tím zvyšuje hodnotu podniku a přispívá k transparentnosti akvizicí.

6. Efektivita

Pokud některou značku užíváte dlouhodoběji, můžete k ní získat určitá práva i bez registrace ochranné známky. Nicméně taková práva jsou ve srovnání s právy, která poskytuje registrace ochranné známky, významně slabší. Finančně je mnohem efektivnější registrovat ochrannou známku, než se spoléhat na slabší ochranu nezapsaného označení. Náklady spojené s registrací ochranné známky jsou totiž mnohonásobně nižší než ztráty, které hrozí, pokud si ochrannou známku nezaregistrujete.

-mp-

Podobné příspěvky