Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michaela Papoušková, IČ: 03424537, se sídlem Koněvova 1016/45, Praha 3, 130 00 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje správce osobních údajů:
 • adresa: Koněvova 1016/45, Praha 3, 130 00
 • e-mail: info@papouskova.cz, telefon: +420 774951133
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tak jak jsou definovány v článku 4 odst. 1 GDPR, například jméno, rodné číslo, bydliště, aj. (dále jen “Osobní údaje“).
 2. Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu Osobních údajů.

2. Důvod zpracování Osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je
 • nezbytnost zpracování údajů pro sjednání a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”) nebo
 • nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (dále jen “Plnění povinnosti správce”).
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod: Plnění smlouvy, Plnění povinnosti správce

Účel: Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, poskytnutí sjednané právní porady či jiné právní služby

Údaje: Osobní údaje poptávajících zájemců a klientů

Zdroj údajů: Kontaktní formulář

4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři Správce spravuje pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky, resp. pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby.
 • V případě potvrzené objednávky, tedy uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby, po dobu poskytování právní služby a plnění smlouvy, dále po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z uzavřené smlouvy a po dobu, po kterou archivaci Osobních údajů vyžadují příslušné právní předpisy, včetně zákona o advokacii.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce Osobní údaje vymaže.

5. Vaše práva

 1. Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům.
 2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své Osobní údaje, případně omezit
  zpracování Osobních údajů.
 3. Můžete vznést námitku proti zpracování Osobních údajů.
 4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
 3. Správce prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.