Jak zaregistrovat ochrannou známku – postup

Pokud se chystáte uvést na trh novou značku a chcete zajistit její adekvátní ochranu, je vhodné ji zaregistrovat jako ochrannou známku. Tento příspěvek shrnuje, jak v tomto případě postupovat a jak zaregistrovat ochrannou známku.

Co zvažovat před podáním přihlášky ochranné známky

Již v průběhu tvorby nové značky je třeba mít na paměti, že až na výjimky nelze registrovat označení druhová, čistě popisná či pochvalná. V nedávnosti například Úřad průmyslového vlastnictví odmítl registraci označení „Fair Product“, „ČESKÉ POTRAVINY“, „PROFI AUTOŠKOLA” (pro výuku a výcvik žadatelů o oprávnění k řízení) nebo „SNADNÁ PŮJČKA“ (pro peněžní služby). Takovýmto označením je tedy obecně lepší se vyhnout, pokud máte zájem o registraci ochranné známky.

Dalším krokem v procesu registrace ochranné známky je zvážení následujících aspektů:

  • V jaké podobě značku přihlásit
  • Pro jaké výrobky nebo služby
  • Pro jaké trhy – země

V jaké podobě značku přihlásit. Nejčastěji se registrují slovní označení nebo loga kombinující slovní a obrazové prvky. Záleží na konkrétních okolnostech, co je vhodnější. Lze samozřejmě podat i více přihlášek ochranné známky pro různé varianty značky.

Pro jaké výrobky a služby. Zcela zásadní je ujasnit si, jaké výrobky nebo služby budete pod značkou prodávát či poskytovat. A dále jakým způsobem bude značka fungovat. Je značka vyhrazena pro jediný produkt, pro produktovou řadu? Nebo je určena pro některý segment businessu, anebo má fungovat jako zastřešující korporátní značka? Počítá se s možným rozšířením uplatnění značky v budoucnu? Jak správně formulovat seznam výrobků a služeb se dočtete zde.

Pro jaké trhy – země. Ochranná známka platí pouze na území státu, který ji zaregistroval. Ochranná známka EU ovšem platí na celém území Evropské unie. Je tedy třeba zvážit, zda je značka určena pouze pro český trh, nebo nikoliv. Podle toho pak registrovat buď jednu, nebo více národních ochranných známek nebo Ochrannou známku EU.

Následujícím krokem v procesu registrace ochranné známky by mělo být provedení rešerše s cílem zjistit, zda stejná nebo zaměnitelně podobná značka již není registrována nebo užívána někým jiným.

Podání přihlášky a registrační řízení

Pokud rešerše neodhalí žádné konfliktní starší ochranné známky, lze přistoupit k vlastnímu podání  přihlášky ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví (ČR), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU) i další úřady mají své formuláře přihlášek ochranných známek. Ty můžete najít, vyplnit a podat online.  

V přihlášce je především třeba správně zatřídit požadovaní výrobky a služby do jedné z 45 tříd.

Za podání přihlášky se platí úřední poplatek. V případě české přihlášky činí základní poplatek  5.000 Kč ( poplatky ÚPV) a v případě přihlášky ochranné známky EU činí základní poplatek 850 euro (poplatky EUIPO).

Po podání přihlášky úřad v první fázi řízení zkoumá, zda přihláška splňuje všechny zákonné požadavky. Úřad zejména kontroluje,

  • zda jsou výrobky a služby v přihlášce přesně a jednoznačně formulovány a zda jsou správně zatříděny, a že
  • přihlašované označení není druhové, čistě popisné nebo pochvalné (viz výše) , není v rozporu s dobrými mravy (např. vulgární) a že není v rozporu ani s dalšími zákonnými podmínkami registrace ochranné známky.

Pokud přihláška projde úředním přezkumem bez připomínek ze strany úřadu, anebo poté, co se připomínky vyřeší, úřad přihlášku zveřejní. Od zveřejnění pak běží lhůta (3 měsíce), během které mohou vlastníci konfliktních starších ochranných známek a dalších práv podat tzv. námitky proti registraci. Pokud námitky podány nejsou, úřad ochrannou známku zapíše do rejstříku ochranných známek. A to většinou krátce poté, co uběhne lhůta pro podání námitek. Současně vydá též Certifikát o registraci ochranné známky (neboli též Osvědčení o zápisu ochranné známky).

Pokud vše probíhá hladce, celý proces registrace ochranné známky trvá 4 – 6 měsíců. Pokud ale nastanou v registračním řízení komplikace, zejména námitky proti registraci, pak se délka řízení může prodloužit na 2 roky i více.

Pokud máte zájem o profesionální pomoc s registrací ochranné známky, neváhejte nás kontatktovat.

mp

Podobné příspěvky